نارضایتی از نخست وزیر ژاپن رکورد شکست


تهران- ایرنا – براساس نظرسنجی عمومی نارضایتی از «فومیو کشیدا» نخست وزیر ژاپن و کابینه‌اش برای نخستین بار در این کشور به ۴۰ درصد رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84878501/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA