سیلاب ویرانگر در بدخشان افغانستان تلفات و خسارات زیاد بجا گذاشت


تهران- ایرنا-رسانه های افغانستانی گزارش دادند که بر اثروقوع سیل شدید در ایالت بدخشان این کشور شمار زیادی از مردم جان خود را از دست داده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84938353/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/84938353/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA